Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van 24TradeStore, onderdeel van DisQounts International BV

1. Algemeen

Behoudens voorafgaand en schriftelijk akkoord van ons zal het feit dat de
cliënt die ons een bestelling, een werk of een dienst toevertrouwt, op zich inhouden
dat hij al onze hierna vermelde verkoopsvoorwaarden aanvaardt. De algemene
verkoopsvoorwaarden die voorkomen op de stukken van onze cliënten zijn ons niet
tegenstelbaar. De algemene inkoopvoorwaarden van de afnemer gelden niet, tenzij wij
een schriftelijke overeenkomst sturen met onze instemming. De aanvaarding van
bestelformulieren, leveringsnota’s of het zenden van een orderbevestiging houden
nooit in dat wij de inkoopvoorwaarden van de afnemer aanvaarden.

2. Leveringstermijn

De levertijd bedraagt in de meeste gevallen binnen 72 uur, tenzij op de website van
24TradeStore anders is aangegeven. De uiterlijke levertijd is 30 dagen. Mochten wij
niet binnen 30 dagen kunnen leveren zullen wij u uiterlijk 1 maand na uw bestelling
hierover informeren. U kunt uw bestelling dan zonder kosten annuleren.
Eventuele reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk,
maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat 24TradeStore het verzoek tot
ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de
afnemer teruggestort. 24TradeStore behoudt zich het recht voor om tot
deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere
zendingen wordt verzonden.

3. Prijzen

3.1 Voor alle bestellingen worden de op de dag van de bestelling der goederen
geldende prijzen aangerekend. Voor aangetekende, rembours- en expresszendingen
worden extra kosten in rekening gebracht. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn
in EURO's en exclusief 21% omzetbelasting (btw). Prijzen worden binnen de looptijd
van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk
maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Alle prijzen op
de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en
zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.2 Verzendkosten
Voordat u uw bestelling definitief plaatst krijgt u een overzicht met de totale kosten,
inclusief verzendkosten. Op dat moment kunt u beslissen of u de bestelling plaatst.

4. Overmacht

De bestellingen worden zo spoedig mogelijk naargelang van de beschikbare
voorraden en de verwerkingsmogelijkheden uitgevoerd. Indien wij wegens
omstandigheden, die zich buiten onze schuld voordoen, verhinderd worden onze
verplichtingen na te komen, dan hebben wij de keuze om de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren (met een
maximum van 30 dagen, mocht de omstandigheid langer dan 30 dagen voortduren dan
stellen we u maximaal 1 maand na aankoopdatum op de hoogte waarna u het recht
krijgt om uw bestelling kostenloos te annuleren), dan wel de overeenkomst door
middel van schriftelijke mededeling aan de afnemers te beëindigen. Volgende
omstandigheden worden beschouwd als geval van overmacht: staking, uitsluiting,
opstootjes, revolutie, mobilisatie, oorlog , epidemieën, in gebreke blijven van
leveranciers of andere gelijksoortige of ongelijksoortige omstandigheden.

5. Vervoer

5.1 De risico's van het vervoer is het risico van de koper
5.2 24TradeStore zal trachten zich te houden aan de overeengekomen
leveringstijden.

Artikel 6. Betaling

24TradeStore hanteert de volgende betaalmethodes:

- Paypal
- Mastercard/Visacard
- IDEAL

7. Retourzenden

7.1 Nadat de afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de
afnemer de bevoegdheid om binnen vier werkdagen na de ontvangst van dit product,
de onderliggende overeenkomst met 24TradeStore te ontbinden. De afnemer hoeft
hiervoor geen reden op te geven. Indien de afnemer de overeenkomst van deze
algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de afnemer dit schriftelijk aan
24TradeStore te melden. De afnemer dient het product, na overleg met
24TradeStore te sturen naar een vastgesteld retouradres. De afnemer dient in dit
geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
7.2 Na ontvangst van de retour zal het eventueel reeds betaalde bedrag binnen 30
dagen aan de koper gerestitueerd worden.

8. Garanties

8.1 24TradeStore staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst
beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat
daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. De
garantietermijn van 24TradeStore komt overeen met de fabrieks garantietermijn.
Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan nagelaten
verzorging, opzettelijke beschadiging, of onoplettendheid. Aanspraak op garantie
vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten
herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.
8.2 Bij levering van gebrekkige/incomplete/verkeerde producten heeft de koper recht op
aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging van de zaak. Dit recht vervalt
wanneer de koper de zaak niet binnen bekwame tijd na ontdekking meldt.

9. Klachten- en geschillenprocedure

9.1 Klachten kunt u per e-mail, telefoon, fax of brief naar ons toesturen.
Wij zullen dan binnen drie werkdagen na ontvangst contact met u opnemen om te
proberen de klacht naar uw tevredenheid op te lossen . U kunt ons telefonisch
bereiken op Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00. 
Op alle overeenkomsten met in Nederland wonende consumenten is het Nederlands recht 
van toepassing. 24TradeStore onderwerpt zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechter 
van de woonplaats van de koper of van de vestigingsplaats van 24TradeStore . Dit naar de 
keuze van de koper. 24TradeStore zal aan de Consumentenbond medewerking verlenen bij 
het oplossen van geschillen.

9.2 24TradeStore zal binnen 30 dagen de klacht afhandelen. Treedt hier vertraging in
op zullen we u tijdig informeren over de reden en de vertragingsduur.

Artikel 10. De wet- en regelgeving

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van 24TradeStore is
het Nederlands recht van toepassing. Van geschillen, voortvloeiende uit een
overeenkomst tussen 24TradeStore en afnemer, welke niet in onderling overleg
kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het
arrondissement Utrecht kennis, tenzij 24TradeStore er de voorkeur aan geeft
het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te
onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie
van de kantonrechter.

Artikel 11. Speciale situaties

24TradeStore houdt zich ten allertijden het recht voor klanten te weigeren die op
wat voor manier ook geprobeerd hebben misbruik te maken van de diensten van
24TradeStore . Als een bestelling in beslag wordt genomen door de douane,
beschadigd raakt tijdens het vervoer of zoek raakt tijdens het vervoer probeert
24TradeStore altijd de juiste oplossing te vinden in overleg met het vervoersbedrijf.
Hetzij door middel van het retour sturen van het door u betaalde bedrag of het
opnieuw verzenden van het door u bestelde product. Uiteraard proberen wij eerst te
achterhalen wat er mis is gegaan en waar de schuld ligt!